Proje Yönetim Süreçleri

FSMobility, depo ve depo yönetimi süreçleri üzerine FSSoftware’in yazılım ürünüdür ve paket bir yazılım programı olmasına rağmen uyarlanabilir bir mimariye sahiptir. Var olan ekranlar, firmanın ihtiyaç duyduğu detaylarca şekillenir, geliştirilir ve proje genişlemesine bağlı olarak güncellenir. Bunu daha net açıklamak gerekirse; her proje, kendi içinde bir kültüre sahiptir. Sistemin benimsediği kültürün getirdiği kötü tecrübeler, zorluklar, yavaşlatan faktörler ve aksaklıkların yanı sıra, firmaların ulaşmak istedikleri hız, düzen ve verimlilik projenin taslak analizini oluşturur. Firma ve FSSoftware, proje sürecinde;

• Proje sahibine gerekli destek sağlanmalı,

• Projenin izlenebilmesi için gerekli mekanizmalar kurmalı ve işletilmeli,

• Olağan dışı durumlar yönetilmeli,

• İlgili kişiler tarafından benimsenmiş tamamlama kriteri belirlenmeli,

• Projenin zamanında, bütçesini aşmadan ve istenen kaliteyi sağlayacak şekilde tamamlanması sağlanmalı,

• Projedeki ilgili taraflar arasında iyi bir çalışma atmosferi oluşturulmalıdır.

FSSoftware proje metodu gereği, tüm proje süreçlerinde, firma ile ortak bir anlayış oluşturmak temeldir. Kalıplaşmış ekranlar ve süreçler ile firmanın istek ve süreçleri kısıtlanmadan, tüm koşul, kısıt, uyarlama ve entegrasyonları gerçekçi ve kapsamlı şekilde firmaya göre düzenlemektedir. Şu ana kadar teslim edilmiş ve sürdürülen 150+ projenin başarısız olmaması, kurulan ortaklık kavramından doğmaktadır.

FSSoftware, proje süreçlerinde, amaç yönetimini, görev dağılımlarını, proje izleme sürecini ve raporlama aşamalarını, planlama ve tahminleri, eleman yönetimi ve iletişimi kapsamakta ve titizlikle yönetmektedir. Projenin zamanında, bütçeyi aşmadan ve istenen kaliteyi sağlaması yanı sıra ve tüm ortaklık sürecinde taraflar arasında iyi bir atmosfer oluşturmak ve sürdürmek, FSSoftware için en önemli gayedir.

Bir yöntem belirlemek, yapılan işin temelini oluşturacak geniş felsefeyi tanımlamaktır. 20 yıla yaklaşık tecrübesiyle, FSSoftware projelerine rehberlik edebilmesi için, ASAP’ın beş evreden oluşan temel mantığına odaklanmaktadır. Bu metodolojinin evreleri:

1-Proje Hazırlık Fazı

2-İş Planı Fazı

3-Gerçekleştirme Fazı

4-Son Hazırlık Fazı

5-Canlıya Geçiş ve Destek Fazı’dır.

FSSoftware olarak ASAP metodolojinin süreçlerimizi nasıl etkilediğini aktarabilmek adına

• ASAP Metodolojisi nedir?

• ASAP Metodolojisi aşamaları nelerdir?

• FSSoftware, ASAP metodolojisi paralelinde projelerini nasıl gerçekleştiriyor?

• ASAP Metodolojisi Fazlarının FSMobility projelerindeki örnekler nelerdir? soruları cevaplanmalıdır.

ASAP Metodolojisi nedir?

Hızlandırılmış (Accelerated) SAP’nin kısaltmasıdır. Aslında SAP için tanımlanmış bu metotlar global ölçekte kabul görmüş bir metodolojiye dönüşerek, proje yönetim süreçlerinde etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

SAP’nin Türkiye’deki ilk projelerinde, kurucularımızın SAP sürecini yönetmesi ile de FSSoftware tarafından ASAP metodolojisi benimsenmiş ve yöntem olarak kabul edilmiştir. Her proje danışmanı aynı mantıkla süreç yönetimlerini yürütmektedir.

ASAP Metodolojisi Aşamaları Nelerdir?

Birinci evre - Proje Hazırlık Fazı, kavramsal tasarım sürecidir. FSSoftware tarafından firmaların, süreçlere ve donanıma dair bilgilerinin toplanmasıyla başlamaktadır. FSMobility uygulaması ve süreç planlaması için gerekli bileşenleri bir araya getirmek için önemli bir fazdır. Bu fazın en önemli evre olmasının nedeni zamanı, insan gücünü, kaynakları, süreçlerin hızla akışını ve verimini optimize etmesidir.

Birinci evre firma ve yönetim ile tanışma sonrası, FSSoftware ve firma proje grubunun talep edilen net hedefleri belirlemeye başlama aşamasıdır. Bu evrede FSSoftware olarak firma için belirlenen plana uygun olarak projeyi yönetmek üzere profesyonel bir ekip ile verimli bir karar almak amaçlanarak, değişime ve yeniden yapılandırmaya uygun bir proje tasarlanır.İkinci Evre- İş planı Fazı, firma için gerekli olan bilgilerin çıkarılmasına yardımcı olacak iş planı aşamasıdır. Planlar, firmanın iş yapma şeklini araştırma ve belgelendirme üzerine oluşturulur. Bu aşamada;

1-Satın Alma siparişi ile ilgili hangi detay bilgileri alıyorsunuz?

2-Satın Alma siparişini tamamlamak için hangi detay bilgileri gereklidir?

şeklinde fonksiyonel sorular sorularak firmanın, gelecekteki süreçleri ve gereksinimleri ana hatlarıyla belirlemek amaçlanır.

Üçüncü Evre – Gerçekleştirme Fazı, fonksiyonel kararlara varılan ikinci evreden sonra yapılandırma sürecidir. FSSoftware olarak uyarlama ve entegrasyon olarak iki ayrı yapılandırma süreci ile gerçekleştirme fazı uygulanmaktadır. Uyarlama ve entegrasyonu yapılandırması ardından proje danışmanları tarafından FSMobility işlevsellik ve veri aktarımları test edilmektedir. Test sürecinde firmanın gereksinimlerinin karşılamak temel amaçtır. Proje danışmanları firma ile ana hatlar çerçevesinde değerlendirilmiş olan projedeki istisnaların giderilmesini sağlar. Bu aşamada firmanın da FSSoftware tarafında yapılandırılan sistem ile ilgili bilgilendirilmesi sağlanır.

FSSoftware olarak serbest süreçler firma lokasyonunda başlatılır. Son kullanıcı eğitimleri verilir. Bu aşamada da FSMobility uygulaması son kullanıcı tarafından kullanılarak test edilir.Dördüncü Evre – Son Hazırlık Fazı, FSMobility uygulamasının işlevselliği ve verimliliğini sağlama aşamasıdır. FSMobility kararlılığını sağlamak için veri aktarımları, işlem hızları, kullanıcı yetkilendirmeleri ve sistemsel stres testleri yapılır. Tüm kontrol ve testler canlı sisteme geçiş sürecine kadar optimum performansı sağlamak amacıyla bakım kontrollerini sağlanması için önemli bir zamandır.

Beşinci Evre – Canlıya Geçiş ve Destek Fazı, üçüncü ve dördüncü fazlarda yapılan testler ile sorunsuz olarak yürütülmesi hedeflenen bir fazdır. Geçiş kararından, günlük hayata geçişini ve sonrasını kapsar. Bu faz sonrasında, FSMobility’nin, firmanın var olan sistemleri ile hatasız şekilde veri akışını sağlıyor ve iş yükünü optimize ediyor olması amaçlanır. Canlı sistemde işlemsel kayıtların oluşturulmaya başlanması ile sistemin canlı kullanıma geçişi başlamış sayılacaktır. Proje kapsamında canlı kullanıma geçiş tarihinden sonraki ilk 5 güne kadar canlı kullanım desteği hizmeti öngörülmektedir. Programda meydana gelebilecek her tür problem, teledestek hizmeti ile uzaktan bağlantı ya da firma losyonunda çözülmesi sağlanır. Ayrıca Programla ilgili yapılan yeniliklerin, versiyon değişikliklerinin firmanın sistemine aktarılmasını sağlanır. FSMobility program içinde tespit edilecek hata ve eksikliklere karşı bir yıl (oniki ay) süre ile garanti vermektedir.